مدیریت دارایی ها

میل رسیدن به سود بالاتر وجه اشتراک تمامی سرمایه‌گذاران می باشد. ولی خصوصیات و نیازهای فردی هر یک برای رسیدن به این مهم متفاوت می‌باشد. آگاهی و شناخت كافی از داشته ها و نیازها و اهداف سرمایه‌گذاری افراد یکی از پیش‌ نیازهای لازم در مدیریت دارایی های موفق می‌باشد.

شركت راهبرد خاورمیانه تمامی آنچه را كه هر سرمایه‌گذار لازم است بداند در اختیار وی قرار میدهد. خواه سرمایه‌‌گذار خارجی و به دنبال سود معقول در اوراق بهادار و یا سهام ایران باشد، یا اینکه سرمایه‌گذار ایرانی بوده و قصد سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. در این ارتباط ترجیحات مورد نظر سرمایه‌گذار، وضعیت وی در كوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند مدت و میزان پذیرش ریسك سرمایه‌گذاری مشتری نیز درنظر گرفته می‌شود.

هم سرمایه‌گذاران حقیقی و هم سرمایه‌گذاران حقوقی قادر به استفاده از خدمات مربوط به مدیریت مالی شركت راهبرد خاورمیانه می‌باشند. این خدمات بطور كلی شامل موارد ذیل است:

 
 
All contents © copyright 2009 All rights reserved. | info@mestrategies.com