ارزیابی شرکت‌ها

ارزیابی تجاری، تركیبی از علم و هنر است. گرچه در نهایت، ارزش یک شرکت بر اساس قیمت پیشنهادی خریداران تعیین می شود، ولی با بكارگیری تكنیك های گوناگون مدل سازی مالی، می توان ارزش منصفانه یک بنگاه را تخمین زد. شركت MES مدلهای ارزیابی متنوعی را برای انواع شركت های ایرانی، اعم از بنگاه های جدید التأسیس یا کسب و کارهای فعال و موفق، تهیه می نماید.

همچنین متقاضیان می توانند جهت تملیک شرکت‌ها، تقسیم واحدهای بزرگتر به واحدهای كوچكتر، تغییر ساختار سازمانی، اقامه دعاوی و مسائلی از این قبیل، از توصیه های شركت به منظور ارزیابی اوراق بهادار، دارائی های ثابت، دارائی های نامحسوس و سایر دارائی ها یا بدهی ها بهره مند شوند.
 
 
All contents © copyright 2009 All rights reserved. | info@mestrategies.com