ارتقاء کارایی

بهبود مداوم كارایی یك سازمان عاملی در جهت پیشرفت عملكرد آن و باقی ماندن در صحنه رقابت می‌باشد. به منظور دستیابی مشتریان به اهداف ارتقاء كارایی، شركت راهبرد خاورمیانه خدمات زیر را ارئه می‌نماید:

  • تجزیه و تحلیل کارکرد
  • مهندسی فرایند های تجاری
  • نمونه برداری و الگوگیری
همچنین شركت مشتریان خود را در پیاده سازی اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری و بهبود کارایی می‌گردد کمک می‌کند.
 
 
All contents © copyright 2009 All rights reserved. | info@mestrategies.com